Начало За нас Реклама Контакти

Да не си "изяждаме" климата

Снимка за Да не си

От 30 ноември до 11 декември 2015 в Париж ще се проведе XXI Конференция на страните (COP 21) по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC).

Целта на конференцията е, за първи път след повече от 20 години посредничество на Обединените нации, да се сключи задължително и универсално споразумение за климата, което да бъде прието от всички страни.

Но... до момента в 54-те страници текст на преговорите напълно липсва терминът ЗЕМЕДЕЛИЕ, въпреки че на много места се споменава темата за хранителната сигурност. Това според Slow Food е много тежък пропуск.

Отсъствието на думата ЗЕМЕДЕЛИЕ означава изтикване в маргинална позиция на дискусията по въпрос, който всъщност заема централно място: връзката между храна и климат. В зависимост от системата, спрямо която се разглежда проблемът, земеделието, животновъдството и производството на храна представляват много неща: от една страна - една от основните причини за изменението на климата; от друга - една от жертвите; от трета - едно от възможните решения. Обстоятелството, че вниманието се фокусира върху енергийния сектор, тежката промишленост и транспорта, означава непризнаване на ключовата роля на земеделието.

По тази причина Slow Food се обръща към представителите на страните и на международните институции, които са се събрали в Париж, с призива Да не си "изяждаме" климата, за да може земеделието да бъде поставено в центъра на дебатите.

Този призив се заражда от необходимостта да бъде подчертано, че само чрез радикална промяна на парадигмата на настоящата система за производство, преработка, дистрибуция, консумация и изхвърляне на храната може да се стигне до ограничаване на измененията на климата.

В същото време, в светлината на терористичните атентати в Париж и на решението от страна на органите за сигурност да отменят Марша на климата, Slow Food с участието на президента на международната организация Карло Петрини подкрепя искането на гражданското общество да не отстъпваме пред страха и да можем да изразим, с мобилизиране на хората по площадите, необходимостта от борба срещу несправедливостта, бедността, неравенството и екологичните катастрофи, причинени и от последствията от измененията на климата, за които ще се дискутира на срещата Cop 21.

Възвръщането на ценността на храната чрез ограничаване на разхищенията и насърчаване на агро-екологичните практики, окуражавайки кратките вериги, е въпрос от все по-голяма спешност.

Ако, обратно на това, продължи да преобладава модерният модел на индустриално земеделие и хранително-вкусова промишленост, основан на нарастващата употреба на петролни деривати, широкомащабното производство и безогледното експлоатиране на природните ресурси, не само няма да бъде възможно тенденцията да бъде обърната, но и влиянието върху нарастването на средните температури ще бъде все по-негативно, а според Петия доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC) през последния век то вече е отбелязало ръст от +0,85°C.

Този модел на индустриално земеделие и хранителна промишленост се базира на идеята за безкраен растеж, но нашата планета разполага с ограничени ресурси. Съобразяването на това съзнание с броя на световното население, което ще достигне 9 милиарда човека до 2050 г., е едно от най-важните предизвикателства, пред които сме изправени. По тази причина чрез призива, който Slow Food приканва всички да подпишат, искаме да и събраните в Париж страни и институции да поощрят ефикасни международни политики, насочени към радикална промяна на актуалната хранителна система.

Изтеглете призива "Да не си изяждаме климата".

Подпишете и Вие, нека се чуе нашият глас.

Slow Food обединява милиони хора, посветени и отдадени на добрата, чиста и справедливо произвеждана храна. В движението участват готвачи, младежи активисти, фермери, рибари, експерти и учени от над 158 страни; мрежа от около 100 000  члена на „Slow Food", свързани с 1500 местни организации по света, допринасящи със своя членски внос, както и организирайки събития и кампании; а също така и 2000 хранителни общности Terra Madre, които практикуват устойчиво производство в малък мащаб на качествени храни по целия свят.

Ноем. 2015
Коментари